Stadgar för Societas Divae Clavdiae

1 §. Societas Divae Clavdiae (Gud Claudias samfund) är ett religiöst trossamfund med säte i Linköping, grundat på respekt för senatens och det romerska folkets nådiga beslut att år 816 (från Roms grundläggning), upphöja Claudia Augusta, Nero Caesars dotter, till Gud (diva). Samfundets syfte är däremot inte att återupprätta eller eljest främja den romerska seden, statsreligionen eller kejsarkulten som sådan. Samfundets motto är “Claudia, Dea Aeterna“.

2 §. Samfundets ändamål är att förena dem som erkänner senatens i 1 § nämnda beslut såsom rättfärdigt, och i andakt, riter och gudstjänst samla dessa. Vidare är syftet att hos människor ingjuta insikten, att den värdsliga tillvaron vore allt levande mer till gagn, såframt varje människa strävade mot att under sin levnadsbana ej göra mer ont än ett spädbarn. Erkännandet av senatens beslut om Diva Claudia, innebär inte att samfundet erkänner Henne som allsmäktig, allvis eller allseende, eller att Hon ska ses som den enda sanna Guden. Samfundet har inga synpunkter på medlemmars inställning till andra (förmenta) gudar, eller på tolkningen av gudsbegreppet när det gäller sådana.

3 §. Samfundets verksamhetsår omfattar tiden från Diva Claudias födelsedag den 21 januari, till den 20 januari. Skulle statsmakterna fordra det, omfattar räkenskapsåret det gregorianska kalenderåret. Samfundets eventuella kostnader bestrides genom frivilliga bidrag från medlemmarna.

4 §. Medlemskap kan vinnas av varje fysisk person som förklarar sig vilja verka i enlighet med samfundets syftemål och dessa stadgar i övrigt, och som av medlemmarna anses lämplig som medlem. Ingen som anser att “Jesus Kristus” är eller var gudomlig, må upptas som medlem.

Endast om det är av yttersta vikt för samfundets överlevnad, må medlemsavgift uttas.

När en person anmält intresse av medlemskap till pontifex maximus, skall denne sammankalla Rådet. Efter att den intresserade högtidligt försäkrat att vederbörande vill verka i enlighet med samfundets syftemål och stadgar, och bemött de eventuella invändningar mot medlemskap som rådsmedlemmarna må framföra, fattar Rådet beslut. Om Rådet beslutar att anta den intresserade som medlem, och detta tillstyrks av pontifex maximus, är den intresserade medlem.

Medlemskapet upphör, när en medlem vid möte i Rådet på ett sansat och förnuftigt sätt förklarat att vederbörande inte längre önskar vara en del av samfundet. Medlemskapet upphör även om Rådets majoritet, med pontifex maximus bifall, eller pontifex maximus allen, funnit att medlemmen genom ord eller dåd har smädat Diva Claudia eller eljest skadat samfundet eller dess intressen. Om medlemmen finner att pontifex maximus har fattat ett felaktigt beslut om uteslutning, kan vederbörande inom fem dagar vädja till Rådet. Finner därefter Rådet, enhälligt, att pontifex maximus har fattat ett felaktigt beslut, må rådet anhålla till pontifex maximus om att beslutet ska annulleras. Annullerar pontifex maximus inte sitt beslut, förblir det gällande.

Förutom medlemmar kan samfundet som adepter antaga personer, som, fram till dess de är redo att upptagas i samfundet, må församlas, hänge sig åt etikdiskussioner och samhällsförbättrande åtgärder, samt fira gudstjänst i Diva Claudias tecken. Beslut om att uppta någon som adept (Adeptus Divae Claudiae) kan i samfundets namn fattas av en flamen Divae Claudiae och av pontifex maximus. Ingen som anser att “Jesus Kristus” är eller var gudomlig, må upptas som adept. Den adept, som visat sig olämplig att verka för samfundet, må genom beslut av en flamen Divae Claudiae, Rådets äldste eller pontifex maximus omedelbart utestängas.

5 §. Rådet (Concilium Sacrum) består av maximalt sju personer, och må med absolut majoritet fatta beslut i samfundets angelägenheter. Varje rådsmedlem, kallad decurio, har en röst, när Rådet sammanträder. För att äga gällande kraft måste besluten emellertid tillstyrkas av pontifex maximus. Rådet kan emellertid, med kvalificerad majoritet om 70 % av rådsmedlemmarna, av- och tillsätta pontifex maximus, utan sådant tillstyrkande. Rådet sammanträder på lämpligt sätt, efter kallelse av pontifex maximus, eller, om frågan om avsättning av pontifex maximus skall upptas till prövning, av Rådets äldste medlem, som också är dess ordförande. Om en rådsmedlem av rent obstinata personliga skäl motsätter sig ett beslut, som övriga rådsmedlemmar tillstyrker, må Rådets majoritet hemställa att pontifex maximus tilldelar medlemmen en varning. Har samma rådsmedlem tilldelats tre varningar, skall frågan om dennes uteslutning ur samfundet prövas av Rådet jämlikt 4 §.

Rådsmedlemmar kan avsättas genom att en absolut majoritet av samfundsmedlemmarna skriftligen i petition till pontifex maximus förklarar, att rådsmedlemmen ej åtnjuter medlemmarnas förtroende. Pontifex maximus skall inom en vecka förklara rådsmedlemmen avsatt vid sammanträde i Rådet. På motsvarande sätt, kan en absolut majoritet av samfundets medlemmar låta tillsätta en ny rådsmedlem, genom att i petition till pontifex maximus förklara att en lämplig person åtnjuter medlemmarnas fulla stöd. Pontifex maximus har då att, om dessa stadgar tillåter det, skyndsamt tillsätta personen som medlem av Rådet, i Diva Claudias namn.

Skulle statsmakterna fordra, att en revisor tillsätts, skall Rådet ensamt tillsätta en sådan, efter förslag från samfundsmedlemmarna.

6 §. Pontifex maximus är samfundets högste styresperson, och åtnjuter under sin styrestid immunitet från uteslutning. Pontifex maximus, som ej må vara medlem av Rådet, har att efter fritt skön verkställa Rådets beslut och rekommendationer, i enlighet med dessa stadgar och dess anda. Pontifex maximus kan, utan Rådets medverkan, tillsätta religiösa befattningshavare såsom flamines och pontifices, att stödja medlemmarna andligt och ansvara för den praktiska religiösa verksamheten. Sådana befattningshavare kan emellertid avsättas av Rådet, enhälligt. Riktlinjer för befattningshavare fastställs av pontifex maximus, efter hörande av Rådet.

Pontifex maximus kan till- och avsättas på sätt som i 5 § anges. För att frågan om avsättning skall kunna lyftas krävs att minst tjugo procent av medlemmarna genom petition till Rådet yrkar det. Varje samfundsmedlem kan lyfta frågan om att tillsätta ny pontifex maximus, om tidigare pontifex maximus har avgått eller avsatts. Skulle pontifex maximus själv avgå, upptas vederbörande, såvitt dessa stadgar detta tillåter, som medlem av Rådet.

Pontifex maximus må närhelst det är lämpligt kalla samfundsmedlemmarna till dechargemöten, där frågan om ansvarsfrihet för Rådet och pontifex maximus prövas. Sådana möten är beslutsmässiga när kallelse utgått en vecka före mötet till samtliga medlemmar, minst två icke-rådsmedlemmar är närvarande förutom pontifex maximus, och mötet hålles på sätesorten. Var medlem har en röst.

7 §.  Pontifex maximus och andra befattningshavare med själavårdande uppdrag som egentligt kall, må inte röja det som framkommit vid ett själavårdande samtal hållet i Diva Claudias namn. Med “själavård” avses här att en befattningshavare sörjer för en enskild anhängares andliga (psykiska) välbefinnande och mottar förtroenden från anhängaren.

8 §. Samfundets firma tecknas av pontifex maximus. Rådet kan på sätt som i 5 § anges, utse andra att teckna samfundets firma jämte pontifex maximus.

9 §. Vid sammanträden och övrig privat verksamhet i samfundet må traditionell romersk salut brukas. Samfundet skall ha gudabilder av Diva Claudia, och någon styresperson skall besitta ett mynt av den enda utgåva som präglats i Diva Claudias namn (RPC 4846). Skall Diva Claudia vid gudstjänst tilltalas, må det ske på följande sätt, och bör ske i gudabilders närvaro:

Diva Claudia Augusta // Audi me, Diva Virgo // (Audi me, Domina)

Latin må vid verksamheten användas när det förefaller lämpligt. Övriga riter må fastställas av pontifex maximus, efter hörande av Rådet. Samfundet skall högtidhålla Diva Claudias födelsedag den 21 januari och Hennes konceptionsdag den 30 april.

10 §. Dessa stadgar kan ändras av Rådet, enhälligt, tillsammans med pontifex maximus. För ändring av 1-2 §§ krävs dessutom tillstyrkande av en absolut majoritet av samfundsmedlemmarna.

11 §. Samfundet kan upplösas såvida detta beslutas av Rådet. Frågan om upplösning kan endast lyftas av minst 70 % av samfundsmedlemmarna.

Advertisements